Hållbarhet

Produktion


Startsida    Sociala arbetsvillkor    Hållbar bomull

Ellos arbetar aktivt för att människor ska kunna arbeta under goda arbetsförhållanden.

#ellosactionlist

Sociala arbetsvillkor


Ellos arbetar aktivt för att människor ska kunna arbeta under goda arbetsförhållanden. Detta för att säkerställa att Ellos produkter tillverkas i en säker och trygg arbetsmiljö.

Ellos Group har etablerat en uppförandekod baserad på standarden ILO Conventions som omfattar barnarbete, tvingande arbetskraft, diskriminering, rättighet att tillhöra fackförbund, löner, förmåner, hälsa, arbetssäkerhet och miljö. Alla våra nya leverantörer måste signera dessa etiska koder och intyga att de arbetar aktivt med att upprätthålla dem. Läs mer om vår uppförande kod här.

Löner och förmåner
Det ska säkerställas att en skälig lön betalas till samtliga anställda vid fabriken och denna får inte understiga den minimilön som lagen föreskriver eller den lön som är branschstandard i aktuellt land (den högsta av dessa två ska användas). Övertidsersättning ska betalas i enlighet med lagen. Löner och förmåner ska beräknas korrekt och i enlighet med lagstadgade minimilöner och nivåer för övertidsersättning. Det är inte tillåtet att fördröja eller hålla inne löneutbetalningar och olagliga löneavdrag är inte heller tillåtna. Att använda avdrag som disciplinåtgärd är inte tillåtet. Vid varje löneutbetalning ska arbetstagarna få begriplig skriftlig information för den aktuella löneperioden, inklusive (men inte begränsat till): antal arbetsdagar, löne-/ackordsberäkning, övertidstimmar, övertidsersättning och bonusar. Ackordslön ska beräknas så att de som producerar det minsta antalet tjänar åtminstone motsvarande minimilön inom normal arbetstid. Alla leverantörer ska tillhandahålla lagstadgade förmåner till sina anställda, t.ex. semesterlön, sjukersättning, sjukförsäkring, socialförsäkring, pensioner, föräldraledighet etc.

Kvinnliga arbetstagare
Kvinnliga arbetstagare ska bemötas med värdighet och respekt. De ska erhålla lika möjligheter i alla frågor som rör anställning i fabriken, inklusive anställning, befordran, löner, förmåner och arbetsuppgifter. Det får inte förekomma tvångsanvändning av preventivmedel eller graviditetstest som villkor för anställning. Kvinnliga arbetstagare ska inte utsättas för hälso- och säkerhetsrisker som kan äventyra deras reproduktiva hälsa. Kvinnliga arbetstagare ska inte utsättas för helkroppssökningar av manliga säkerhetsvakter.Åtgärder måste vidtas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotfulla, förolämpande eller utnyttjande beteende samt från diskriminering eller uppsägning på oförsvarliga grunder, t.ex. äktenskap, föräldraskap eller HIV-status.Gravida arbetstagare får inte sägas upp eller utföra farliga arbetsuppgifter. Kvinnliga arbetstagare som återvänder till arbetet efter en graviditet ska inte få avdrag på lönen (ILO:s konvention 183).Ett register över alla uppsagda kontrakt ska föras. Anledningen till att kontraktet har sagts upp ska anges tydligt i registret.

För att kontrollera att de sociala arbetsförhållandena levs upp till i hela vår leverantörskedja är vi sedan 2022 även medlemmar i BSCI Amfori. En plattform där vi tillsammans med andra företag, som även de har produktion i samma fabriker som oss, kan göra gemensamma krafttag för att förbättra arbetsvillkoren hos våra leverantörer. Vårt samarbete sker enbart med leverantörer som är anslutna till BSCI.

Utöver BSCI Amfori har vi skapat ett audit protokoll för att inkludera fabriker som idag inte är anslutna till Amfori plattformen. Denna ligger i linje med Ellos Group CSR Policy, där alla berörda parters kravställningar har inräknats. Den följer de etablerade standarderna från Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett europeiskt samarbetsinitiativ, som följer ILO:s kärnkonventioner. Inspektioner och uppföljning utifrån vårt audit protokoll görs av Bureau Veritas. Detta gäller även för leverantörer hos vår största samarbetspartner Kering Group Sourcing (KGS). Resultat och uppföljning av vårt arbete kommer årligen att redovisas i Ellos Groups hållbarhetsredovisning.

För att säkerhetsställa en säker textilindustri har vi signerat ett juridiskt bindande avtal med International Accord on Health and Safety in the Garment and Textile Industry. Denna organisation ser till att ingen arbetare behöver frukta brand, byggnadskollapser eller andra olyckor som kan förhindras med grundläggande hälso- och säkerhetsåtgärder. International Accord verkar idag i Bangladesh men möjligheter att starta International Accord även i Indien och Pakistan är under utredning.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET