Varukorg
Samhällsengagemang

Vår miljöpåverkan

Med ambitionen att alltid bli mer ansvarsfulla är det viktigt att se över resursförbrukning i vår egen drift. Målen är att minimera såväl resursförbrukning som mängden avfall, samtidigt som vi försöker återanvända och återvinna allt vi kan. Arbetet går hand i hand med att minskar våra kostnader genom att använda resurser mer effektivt. Genom en årlig miljörapportering har vi möjlighet att utvärdera verksamhetens miljöpåverkan och ständigt förbättra oss.

Minskad energiförbrukning & förnyelsebar el

Vi arbetar kontinuerligt med att minska elförbrukningen i våra lokaler i Viared, något vi följer upp årligen. Sedan 2015 så kommer all el från förnyelsebara källor, vilket har minskat koldioxidutsläppen från vår elförbrukning med 60%.

Effektiva transporter

Vår största effekt när det gäller utsläpp av koldioxid orsakas av transporten av våra produkter, från leverantörer till lager och vidare till våra kunder. Därför sker de flesta av våra längre transporter med båt. Fartyg kan transportera stora volymer och har lägre miljöpåverkan än transport med flyg och bil. Vi arbetar ständigt för att minimera antalet flygtransporter, bland annat genom att packa varor så att de ska ta så lite plats som möjligt. Vi strävar också efter att arbeta mer proaktivt med våra transportörer för att effektivisera transporter och minska utsläppen.

Återvinning och källsortering

Ett av hörnstenarna för att uppnå cirkulärietet är att återanvända och återvinna resurser. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår källsortering och idag källsorteras mer än 90 procent av vårt avfall från Viareds lokaler. Majoriteten av avfallet består av wellpapp och mjukplast från emballage. Det avfall som inte kan återvinnas arbetar vi ständigt för att minimera.

Ansök om lån »
Mer info »