Vi älskar att se hur ni kunder använder våra produkter! Så mycket, att vi vid tillfällen vill använda dessa i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler. Antingen för att publicera på vår sajt, i sociala medier såsom Instagram, Facebook och Snapchat, eller i e-mail, nyhetsbrev och via butikskommunikation i våra fantastiska konceptbutiker. Givetvis med godkännande från våra kunder! Genom att svara i kommentarsfältet på vår förfrågan med hashtaggen #yesellos, eller på annat sätt ge tydligt uttryck för att du samtycker till dessa villkor, godkänner du följande:
  1. Du ger Ellos AB (org. nummer: 556044-0264) en icke-exklusiv, icke tidsbegränsad, kostnadsfri och global licens till att använda samtliga bilder som du har besvarat med #yesellos eller annars samtyckt till enligt ovan. Du samtycker till att vi använder dina bilder och ditt namn (inklusive användarnamn i aktuell kanal) i marknadsföringssyfte i ovan angivna kommunikationskanaler. Ellos är inte skyldiga att ekonomiskt ersätta dig för användningen av bilderna.
  2. Du har rätt att licensiera bilderna och har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att licensera bilderna.
  3. Du intygar att din bild inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter eller strider mot någon lag.
Notera att licensen och dessa villkor inte påverkas av om du raderar ditt konto, bilderna eller hashtaggen. Om du vill att vi ska sluta använda dina bilder måste du säga upp licensen. För att säga upp licensen kan du kontakta oss på imagelicence@ellos.se eller använda anmälningsfunktionen som finns kopplad till de bilder som vi publicerat på vår sajt.Information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att gå vidare bekräftar du att du har tagit del av dataskyddsinformationen.We love to see how our customers use our products! So much so that sometimes, we want to use these for marketing purposes in our own channels. Either to publish them on our site, in our social media channels such as Instagram, Facebook and Snapchat, or in emails, newsletters and via store communication in our fantastic concept shops. With the permission of our customers, of course! By responding in the comments to our request with #yesellos, or in some other way clearly expressing your consent to these terms and conditions, you agree to the following:
  1. You give Ellos AB (org. number: 556044-0264) non-exclusive, unlimited, cost-free, and global license to use all images to which you have responded with #yesellos or otherwise agreed to in accordance with the above. You consent to our use of your images and your name (including user name in the relevant channel) for marketing purposes in the communication channels stated above. Ellos is not required to financially compensate you for use of the images.
  2. You have the right to license the images and have permission from any and all people who appear in your images to license the images.
  3. You certify that your image does not infringe upon a third party’s rights or violate any law.
Note that the license and these terms and conditions are not affected if you erase your account, the images or the hashtag. If you want us to stop using your images, you must terminate the license. To terminate the license, contact us at imagelicence@ellos.se or use the the notification function connected to the images that we have published on our site.Information on how we process your personal data. By going forward, you confirm that you have read the data protection information.