VILLKOR FÖR FAKTURA

KREDITGIVARE.

Ellos AB, org. nr 556044-0264, Ödegärdsgatan 6, Viared, 501 10 Borås (”Ellos”), ett företag inom koncernen Ellos Group.

UNDERRÄTTELSE OM ÖVERLÅTELSE.

Samtliga rättigheter enligt denna faktura har överlåtits från Ellos till Resurs Bank Aktiebolag (publ), org. nr 516401-0208, Ekslingan 9, 254 67 Helsingborg. Betalning med befriande verkan av kapitalbelopp, ränta och avgifter kan därför endast ske till Resurs Bank Aktiebolag (publ) i enlighet med Resurs Bank Aktiebolags (publ) anvisningar. Genom att ansöka om betalning via faktura bekräftar jag att jag informerats om överlåtelsen. Jag medger vidare att Resurs Bank Aktiebolag (publ) får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor och övrig information rörande mig som registrerats i Ellos system.

KREDITPRÖVNING.

Sedvanlig kreditprövning samt kontroll mot eventuella övriga krediter inom koncernen Ellos Group görs. När vi tar del av uppgifter från en extern databas ska detta generera en omfrågekopia. Detta brev kommer att skickas till dig från det kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med, CreditSafe i Sverige AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg (”CreditSafe”). Att en kreditupplysning hämtats visas endast för den som beställt upplysningen och för den som är omfrågad. En hämtad kreditupplysning från Creditsafe påverkar inte eventuella framtida kreditomdömen.

BETALNING.

Du får fakturan i mitten av månaden. Betalning ska ske i så god tid att betalningen bokförts på anvisat bank- eller plusgiro ”oss tillhanda” senast den sista helgfria vardagen i månaden. En faktureringsavgift på 19 kronor tillkommer. Om betalning sker enligt villkoren tillkommer inga ytterligare avgifter. Om betalning inte sker i rätt tid, påförs en påminnelseavgift enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Om du väljer att delbetala fakturabeloppet, eller om betalning helt uteblir, överförs resterande belopp automatiskt till ett konto enligt villkoren nedan. Du har givetvis rätt att betala fakturan i förtid utan extra kostnad.

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Ändring av namn eller adress för kontohavaren ska anmälas skriftligt till Ellos, 501 86 Borås.

KREDITGRÄNSER.

Din ansökan om faktura avser normalt en kredit på 10 000 kronor. Ellos förbehåller sig rätten att begränsa kreditbeloppet. Förutsatt att betalning sköts kan Ellos, om inte annat överenskommes, stegvis höja krediten upp till den angivna kreditgränsen utan förnyad ansökan. Vid order överstigande 10 000 kronor kan en högre kreditgräns beviljas. Ellos förbehåller sig även rätten att sänka en tidigare beviljad kredit.

PERSONUPPGIFTER

Ellos är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag Ellos Group AB och dess dotterbolag ingående i Ellos Group-koncernen samt av våra samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag både inom och utanför Europa. Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 033-33 000, mejla till oss på info@ellos.se eller skriva till Ellos AB, 501 86 Borås, och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. För ytterligare information om vår personuppgiftsbehandling vänligen se våra Allmänna Villkor.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Det gör du genom att skicka ett meddelande om detta till Ellos på ovan nämnd adress eller e-post info@ellos.se. Du ska sedan inom 30 dagar från att du lämnat meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt, återsända den vara som krediten avser.

VILLKOR FÖR KONTO

KREDITGIVARE.

Ellos AB, org. nr 556044-0264, Ödegärdsgatan 6, Viared, 501 10 Borås (”Ellos”), ett företag inom koncernen Ellos Group.

UNDERRÄTTELSE OM ÖVERLÅTELSE.

Samtliga rättigheter enligt detta kontoavtal har överlåtits från Ellos till Resurs Bank Aktiebolag (publ), org. nr 516401-0208, Ekslingan 9, 254 67 Helsingborg. Betalning med befriande verkan av kapitalbelopp, ränta och avgifter hänförliga till kontoavtalet kan därför endast ske till Resurs Bank Aktiebolag (publ) i enlighet med Resurs Bank Aktiebolags (publ) anvisningar. Genom att ansöka om konto bekräftar jag att jag informerats om överlåtelsen. Jag medger vidare att Resurs Bank Aktiebolag (publ) får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor och övrig information rörande mig som registrerats i Ellos system.

KREDITPRÖVNING.

Sedvanlig kreditprövning samt kontroll mot eventuella övriga krediter inom koncernen Ellos Group görs. När vi tar del av uppgifter från en extern databas ska detta generera en omfrågekopia. Detta brev kommer att skickas till dig från det kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med, CreditSafe i Sverige AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg (”CreditSafe”). Att en kreditupplysning hämtats visas endast för den som beställt upplysningen och för den som är omfrågad. En hämtad kreditupplysning från Creditsafe påverkar inte eventuella framtida kreditomdömen.

BETALNING.

Det lägsta godkända belopp du ska betala framgår av fakturan, som du får varje månad. Här ser du också gjorda inköp, betalningar m.m. Lägsta månadsbetalning är 50 kronor. Betalningsansvar åligger den eller de som ansökt om och beviljats konto. Om betalning inte sker i rätt tid är hela skulden förfallen till betalning, om förfallet belopp uppgår till mer än en tiondel av skulden. Om betalning inte sker i rätt tid, påförs en påminnelseavgift enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Vidare debiteras kostnader för eventuella inkassoåtgärder enligt samma lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras. Du har givetvis rätt att helt eller delvis betala kontot i förtid utan extra kostnad.

BETALNINGSFRI MÅNAD.

Du kan utnyttja två betalningsfria månader per år. Ingen av de fyra första månaderna kan vara betalningsfri och du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden.

KOSTNADER.

Räntan* är 1,77 % per månad och beräknas på kontoskulden den sista i månaden, plus limitränta* 0,4 % på din kredit, dock lägst 19,90 kronor tillsammans. Vid köp debiteras ränta från fakturadatum. Nominell årsränta* uppgår till 26 %. Beviljas du en högre kredit påverkas räntan bara om du utnyttjar den högre krediten. Den effektiva räntan* på såväl 4 000 som 10 000 kronor blir 29 %. Ränteändringar kan ske p.g.a. kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnader uppkomna efter nedan angivet datum. Räntan, som är avdragsgill i din deklaration, är den enda kostnad som tillkommer på ett konto.

UTEBLIVEN BETALNING.

Betalningsansvar åligger den eller de som ansökt om och beviljats konto. Om betalning inte sker i rätt tid är hela skulden förfallen till betalning, om förfallet belopp uppgår till mer än en tiondel av skulden. Påminnelseavgifter tas ut enligt lag. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN.

Ändring av namn eller adress för kontohavaren ska anmälas skriftligt till Ellos, 501 86 Borås.

KREDITGRÄNSER.

Din ansökan om konto avser normalt en kredit på 10 000 kronor. Ellos förbehåller sig rätten att begränsa kreditbeloppet. Förutsatt att kontot sköts kan Ellos, om inte annat överenskommes, stegvis höja krediten upp till den angivna kreditgränsen utan förnyad ansökan. Vid order överstigande 10 000 kronor kan en högre kreditgräns beviljas. Ellos förbehåller sig även rätten att sänka en tidigare beviljad kredit.

PERSONUPPGIFTER.

Ellos är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag Ellos Group AB och dess dotterbolag ingående i Ellos Group-koncernen samt av våra samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag både inom och utanför Europa. Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 033-33 000, mejla till oss på info@ellos.se eller skriva till Ellos AB, 501 86 Borås, och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. För ytterligare information om vår personuppgiftsbehandling vänligen se våra Allmänna Villkor.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Det gör du genom att skicka ett meddelande om detta till Ellos på ovan nämnd adress eller e-post info@ellos.se. Du ska sedan inom 30 dagar från att du lämnat meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt, återsända den vara som krediten avser.

* Villkorsdatum 2015-04-01

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
Webbadress
Ellos AB
556044-0264
501 86 BORÅS
ellos.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Kampanjfaktura, som är en engångskredit
Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för kreditutnyttjandet Du kan nyttja kampanjfaktura för köp av varor hos Ellos AB. Det förutsätter dock att kreditbeloppet godkänns av Ellos AB. Det sammanlagda kreditbeloppet utgörs av ordervärdet vid köptillfället plus faktureringsavgift.
Kreditavtalets löptid Kreditens förfallodag är 2014-02-27
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Fakturabeloppet skall betalas i sin helhet på förfallodagen
Det totala belopp som du ska betala (Kreditbeloppet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten) Summan av ordervärdet plus faktureringsavgift om 29,-/köptillfälle

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Krediten är räntefri så länge betalning görs i enlighet med villkoren, dock tillkommer 29,- i faktureringsavgift/köptillfälle. Effektiv ränta beräknad på kreditbeloppet om 5000,- uppgår till 2,3%
Krav på att teckna en försäkring som säkrar krediten? Krav på någon annan kompletterande tjänst? Krediten enligt dessa villkor erhålls utan krav på att några tilläggstjänster tecknas av kredittagaren
Kostnader i samband med försenade betalningar Vid försenad betalning debiteras förseningsavgift om 5% av kreditbeloppet, dock lägst 50,- och högst 100,-. För det fall betalning inte sker i tid kommer denna kredit att automatiskt överföras till en kontokredit för vilken utgår ränta enligt villkor för kontokredit (se villkor för kontokredit under punkt 3 i bifogade villkor)

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt, ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar Enligt Konsumentkreditlagen har du som kredittagare en ångerrätt om 14 dagar. Vill kredittagaren utnyttja sin ångerrätt skall kredittagaren kontakta Ellos AB kundtjänst
Förtidsåterbetalning, hela eller delar av krediten kan
återbetalas i förtid när som helst
Kredittagaren har rätt att när som helst under kredittiden förtidsbetala utestående skuld utan extra kostnad
Sökning i en databas Kreditprövning sker mot interna register inom Ellos Group koncernen samt kontroll hos externa kreditupplysningsföretag

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Klagomålshantering Vid klagomål kontakta oss på adress:
Ellos AB, Klagomålsansvarig
Box 901
501 10 BORÅS